Title Image

Dáta pre finančný manažment firmy

HomeDáta pre finančný manažment firmy
Saldokonto pod kontrolou

Pre finančný manažment vašej firmy navrhneme riešenie, ktoré vám pomôže udržiavať dokonalý prehľad o vašom saldokonte. Pod kontrolou budete mať aktuálne informácie o pohľadávkach alebo záväzkoch voči obchodnému partnerovi, prípadne prijaté alebo poskytnuté preddavky, ale aj dáta z minulosti.

Porovnanie dát v priestore a čase

Porovnanie dát umožní sledovať vývoj záväzkov a pohľadávok v čase a priestore. To vám dá kvalitnejší pohľad na platobnú disciplínu – či už vašu voči dodávateľom a vašich odberateľov – a umožní poskytovať klientom lepšie podmienky, postavené na reálnych faktoch.

Alternatívne
účtovníctvo

Ďalším rozmerom takéhoto riešenia je napríklad vytvorenie alternatívneho výkazníctva. Účtovníctvo vie urobiť súvahu a výsledovku pre daňové účely. Náš modul vie urobiť aj rôzne iné účtovné výkazy (nadefinovanie vzorcov a kalkulácií) ktoré je možné sledovať z hľadiska času, organizačnej štruktúry a v prípade väčších spoločností aj dislokácie. 

Máme záujem