Title Image

Rentabilita výroby

HomeRentabilita výroby
Presný obraz o stave výroby

Umožníme vám získať presnejší obraz o stave vašej výroby a jej nákladoch. Získate informácie na lepšie sledovanie plnenia výrobného plánu a využívania zdrojov, a na ich základe sa budete vedieť lepšie a presnejšie rozhodnúť, čo upraviť.

Nástroj na podpora operatívneho riadenia

Okamžité rozhodovanie musí byť založené na presných dátach, aby nespôsobovalo chaos a neprehlbovalo problémy. Dáme vám k dispozícii účinný nástroj na podporu operatívneho riadenia ale aj na prijímanie strategických rozhodnutí pre rozvoj výrobnej činnosti.

Prehľadné informácie namiesto mora dát

Podnikové informačné systémy evidujú došlé faktúry za tovar, služby a energie. Obsahujú tiež príjemky a výdajky zo skladu a dáta o mzdách pracovníkov vo výrobe a obchode. S našou pomocou získate z množstva surových dát hodnotné informácie v tej správnej forme a vzájomných vzťahoch, pre lepšie riadenie.

Odhalenie slabých a silných miest

Potrebujete informácie o výrobných nákladoch na jednotlivé výrobky? Dáta o fixnej a variabilnej zložke týchto nákladov, o využití výrobných kapacít. Zistite jednoducho, ktoré sú slabšie alebo naopak silné výrobky na ktorých sa oplatí stavať ďalšiu budúcnosť.

Spätná väzba na prijaté rozhodnutia

Získate okamžitú spätnú väzbu o účinnosti prijatých rozhodnutí. Požadované kľúčové informácie o stave a rentabilite výroby uvidíte zobrazené v prehľadnej grafickej forme, dynamicky prepojené do súvislostí s vašimi živými podnikovými dátami a pripravené na bezpečné zdieľanie s kolegami.

Máme záujem